Slovníček pojmů

A

Akumulační kamna / akumulační prvky

Některé typy krbových kamen a krbových vložek mohou být vybaveny akumulačními prvky - tvárnicemi, deskami, prstenci. V době aktivního topení se přebytečné teplo, které by jinak odešlo komínem, akumuluje a je uvolňováno po skončení topení. Akumulační prvky se vyznačují vysokou objemovou hmotností až 4 kg/l.

Automatická regulace Romotop Direct

Automatická regulace je inteligentní technické zařízení - optická (LED) a akustická signalizace pro přiložení paliva, která na základě teploty spalin řídí množství spalovacího vzduchu pro optimální hoření. Díky automatické regulaci dosáhnete maximální efektivity výrobku, úspory paliva a navíc prodloužíte dobu hoření.

Autorizovaný prodejce

Autorizovaný prodejce je osoba nebo firma, která je proškolena a získala oprávnění k prodeji a montáži výrobků firmy Romotop spol. s r.o. Seznam autorizovaných prodejců naleznete na webových stránkách www.romotop.cz

C

Centrální přívod vzduchu (CPV)

Veškeré krbové kamna a krbové vložky Romotop jsou vybaveny „Centrálním přívodem vzduchu“, který může být také nazýván „Přívod externího vzduchu“. V praxi to znamená, že topidlo lze připojit průduchem (který musí být stavebně připraven – vedení v podlaze, průraz ve zdi, průraz ze sklepa,…apod.) na přívod externího vzduchu zvenku popř. jiné místnosti, tím je spalování nezávislé na vzduchu v místnosti instalace krbových kamen či vložek. Toto řešení je vhodné zejména u vzduchotěsných budov a budov vybavených rekuperací. Viz také nízkoenergetické a pasívní domy.

D

Deflektor /usměrňovací plech/

Prostor mezi hrdlem pro odvod spalin a šamotovou deskou (stropem) spalovací komory, kudy proudí spaliny (kouř), je zpravidla opatřen usměrňovacím plechem tzv. deflektorem. Tím je docíleno požadované teploty v místě hrdla odvodu spalin a paralelně se efektivním spalováním zvyšuje účinnost krbových kamen či krbové vložky.

Dehtování komínu

Usazování černých mastných sazí v komíně je způsobeno nedostatečným tahem, podtlakem v komíně a nízkou teplotou komínového tělesa. Odpařená voda, kyseliny a další sloučeniny začnou kondenzovat na vnitřní straně komínové vložky před tím, než komín opustí. Nadměrná kondenzace s dehtem vytváří hustou hmotu - kreozot, která stéká a poškozuje Vaše topidlo. Po opětovném zatopení se projevuje silným až štiplavě chemickým zápachem.

Double spin - systém vedení spalin (krbové vložky)

Systém vedení spalin Double spin, byl vyvinut firmou Romotop za účelem získání nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do hrdla krbové vložky / kouřovodu, s cílem dosažení zejména maximální ekologie a optimální čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a estetikou hoření.

  • Hoření je mimořádně stabilní při různých dávkách paliva. Proces hoření se snadno udržuje i při malých dávkách paliva, tedy při topení na nízký výkon.
  • Při provozování v rozmezí ideálního výkonu je stále dosahováno optimálního spalování, kterého je obvykle u jiných výrobků dosahováno v mnohem užším intervalu. Samozřejmě ekologie provozu jde ruku v ruce s jeho ekonomikou.

Projektantům a dalším odborníkům umožňují krbové vložky Romotop své umístění do širokého spektra staveb s různými tepelnými ztrátami, a to i tam, kde obvykle krbová vložka s velkým prosklením nebyla vhodná.

Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou tvořeny slisovanými kousky či drti dřeva, pilin a hoblin (někdy i drobných zbytků kůry), zpravidla do tvaru válce bez přidání příměsí a bez nevhodných pojiv. Jsou strojně vysoušeny a také z tohoto důvodu mají vyšší výhřevnost než dřevo.

Dřevo

Dřevo je základním palivem pro krbová kamna a krbové vložky Romotop. K dosažení jmenovitých parametrů topidla se doporučuje používat suchá polena o průměru 5-8cm délky 20-30cm o vlhkosti menší než 20% obj. hm. (optimálně 10% obj. hm.). Vyšší vlhkost dřeva má za následek, že energie, která by byla vyzářena ve formě tepla, odbourává tuto vlhkost, proto má dřevo menší výhřevnost. V 1kg dřeva o vlhkosti 20% je obsaženo cca 3kW tepelné energie.

E

EN 13229

Evropská norma pro veškeré vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva, požadavky a zkušební metody. Viz ÚNMZ.

Tato evropská norma stanovuje požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností (účinnost a emise), bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkoušení typu spotřebičů k vytápění obytných prostorů na pevná paliva. Tato norma platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva. Tyto spotřebiče zajišťují vytápění prostoru, v němž jsou umístěny. Kromě toho, jsou-li spotřebiče vybaveny ohřívačem, zajišťují rovněž ohřev užitkové (pitné) vody a/nebo vody k ústřednímu vytápění. V těchto spotřebičích se mohou v souladu s návody výrobce spotřebiče spalovat buď pevná minerální paliva, rašelinové brikety, přírodní nebo opracovaná dřevěná polena, nebo kombinace těchto paliv.

Všechna krbové kamna a krbové vložky, které jsou provozovány v Evropské unii, musí bezpodmínečně splňovat požadavky této normy.

EN 13240

Evropská norma pro veškeré spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů, požadavky a zkušební metody. Viz ÚNMZ.

Tato evropská norma stanovuje požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností (účinnost a emise), bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkoušení typu spotřebičů k vytápění obytných prostorů na pevná paliva. Tato norma platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva. Tyto spotřebiče zajišťují vytápění prostoru, v němž jsou umístěny. Kromě toho, jsou-li spotřebiče vybaveny ohřívačem, zajišťují rovněž ohřev užitkové (pitné) vody a/nebo vody k ústřednímu vytápění. V těchto spotřebičích se mohou v souladu s návody výrobce spotřebiče spalovat buď pevná minerální paliva, rašelinové brikety, přírodní nebo opracovaná dřevěná polena, nebo kombinace těchto paliv.

Všechny krbová kamna a krbové vložky, které jsou provozovány v Evropské unii, musí bezpodmínečně splňovat požadavky této normy.

Etiketa

Viz výrobní štítek.

H

Hrdlo pro odvádění spalin

Horní či zadní zpravidla litinový vývod, také nazývaný jako „komínek“, určený k připojení kouřovodu a umožňujícího volné odvádění spalin směrem do komína.

I

Inverze teploty vzduchu

Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.

Jedním z následků inverze teploty vzduchu je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. Teplotní inverze se chová jako zádržná vrstva, ve které se koncentrují škodlivé látky z lokálního topení, dopravy a dalších zdrojů.

K inverzním situacím, trvajícím řadu dní někdy i týdny, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících. Charakteristická je nízká oblačnost, zahalující nížiny, zatímco vystupující horské oblasti se těší jasnému a teplému počasí. Rozrušení inverze způsobí většinou až přechod výraznější atmosférické fronty a s ní spojené proudění.

J

Jmenovitý tepelný výkon

Celkový tepelný výkon spotřebiče/topidla, stanovený výrobcem a dosažený při zkušebních podmínkách spalování daného zkušebního paliva. Jmenovitý tepelný výkon se uvádí v kilowatech kW. Udává množství tepla předaného krbovými kamny či vložkou do prostoru za jednu hodinu (kWh) při spálení určitého množství paliva (dřeva).

K

Kamnářský tmel

Tmel odolávající teplotám od -20 °C do 1200°C. Používá se pro tmelení prasklin a spár šamotových výplní kamen a krbů, kamen, kotlů, pecí, komínových přírub, kouřovodů, spár otevřených ohnišť,…apod. Kamnářský tmel je také hojně využíván pro zajištění těsnící šňůry ve dveřích topeniště. Doba jeho úplného vytvrzení v závislosti na teplotě a tloušťce spáry činí cca 24 hodin.

Kamnářský tmel je běžně dostupný ve specializovaných prodejnách, zakoupíte u autorizovaných prodejců nebo přímo ve firmě Romotop.

Keramizované žáruvzdorné sklo

Sklo pro krbová kamna či krbové vložky je vyráběno ze speciální průhledné keramiky, což mu dodává požadovanou vysokou teplotní odolnost. Použití běžně dostupného skla není možné, protože sklo na kamnech či vložce je v přímém kontaktu s ohněm v topeništi, tím by okamžitě došlo k jeho poškození.

Pro naše krbová kamna a krbové vložky používáme keramizované žáruvzdorné sklo ROBAX® od výrobce SCHOTT, které je transparentní a teplotně extrémně odolné. Jedná se o sklo, které má nízkou teplotní roztažnost a je tedy používáno v prostředí, kde je vystaveno vysoké teplotě, zejména pro dveře topeniště krbových kamen, krbových vložek a ochranných stěn pro otevřené krby, žáruvzdorné varné a indukční desky, …apod.

Komín

Existují různé druhy komínů, jako jsou zděné, nerezové, složené z modulárních sestav. Stav komínového tělesa, jeho konstrukční řešení, tak jako i patřičné napojení na krbová kamna či krbovou vložku, má zásadní vliv na správné fungování výrobku. Předpokladem pro dobrou funkci krbových kamen či krbových vložek je vhodný komín (minimální průřez, tah komínu, těsnost,…apod.). Za stav komínu odpovídá majitel nemovitosti, z toho důvodu je také plně odpovědný zajistit periodické revize a jeho údržbu.

Komínová klapka

Do komína a stejně tak i do kouřovodu u připojení krbových kamen či krbových vložek lze nainstalovat dílec vybavený klapkou. Tato klapka slouží k regulaci tahu, pokud je příliš velký nebo k zastavení proudění vzduchu, pokud se v topidle netopí, aby přirozený tah komína neochlazoval budovu a neodsával teplo.

Konvekce tepla

Konvekce označuje proudění. Viz Šíření /a přenos/ tepla prouděním.

Korpus

Nosný svařenec krbových kamen nebo krbových vložek, na nějž jsou montovány další dílce jako např. dveře topeniště, dvířka dřevníku, panty, keramické, kamenné nebo jiné příslušenství, …apod.

Kouřovod

Potrubí, zpravidla plechové, napojené na hrdlo pro odvod spalin, kterým proudí spaliny (kouř) ze spotřebiče směrem do komína.

Krbová kamna

Krbová kamna jsou ze stavebního hlediska na budově nezávislé topidlo, z čehož plyne zásadní rozdíl oproti krbové vložce. Instalace krbových kamen je snadná a rychlá a provádí se „na sucho“. Krbová kamna se vyrábějí v mnoha tvarech, velikostech a variantách a jsou určena k instalaci do různých interiérů (byty, domy, rekreační objekty, restaurace, …atd.). Obklad krbových kamen lze zvolit keramický, kamenný či z ocelového plechu. Instalace musí být provedena autorizovanou osobou.

Krbová vložka

Krbová vložka je ze stavebního hlediska nedílnou součástí stavby a je určena k zabudování do krbů v různých interiérech (byty, domy, rekreační objekty, restaurace, …atd.). K tomu musí být přihlédnuto při výběru, projektování a instalaci samotného topidla. Krbová vložka je uzavřena v tzv. obestavbě, která může být realizována za použití různých materiálů, přírodních i umělých. Na obestavbu respektive na její provedení jsou kladeny zákonné požadavky, proto je nutné svěřit realizaci odborníkovi, viz autorizovaný prodejce Romotop, který zajistí, aby byla provedena v souladu s legislativními požadavky.

L

Litina /litinové díly/

Litina se vyrábí ze surového železa v kombinaci s litinovým a ocelovým šrotem s příměsí koksu a vápence. Díky vysoké odolnosti vůči tlaku a teplotě, bývá používána u krbových kamen a krbových vložek Romotop na vysoce namáhané části v přímém kontaktu s ohněm v topeništi, jako jsou roštnice, rošty, zarážky, hrdlo pro odvod spalin,…apod.

M

Maximální provozní přetlak vody

Mezní hodnota přetlaku vody, při níž může být spotřebič /krbová kamna či krbová vložka/ bezpečně provozován.

N

Nízkoenergetické a pasívní domy

Typové projekty, navrženy jako nízkoenergetické či pasívní (rodinné) domy, které se vyznačují velmi nízkou energetickou náročností na vytápění. Nevyužívá se zde žádného technicky náročného zařízení, ale snížení tepelných ztrát se zajišťuje prostřednictvím důkladné izolace, která v místnostech dokáže udržet příjemné teploty během celého roku.

Pokud si přejete krbová kamna nebo krbové vložky instalovat v nízkoenergetickém domě, zpravidla je potřeba k topidlu přívod externího vzduchu. Před zakoupením topidla toto konzultuje s Vaším prodejcem.

Nominální výkon

Nominální výkon je takový, při kterém byly krbová kamna či krbové vložky homologovány ve zkušební laboratoři. Při tomto výkonu platí údaje o účinnosti a emisích, uvedené v technickém listě návodu k používání a na výrobním štítku.

O

Odpad

Pro vytápění krbových kamen či krbové vložky Romotop nikdy nepoužívejte jako palivo „běžný domovní odpad“ nebo hořlavé kapaliny, koks, uhlí ani odpady typu: dřevotřískové desky, umělé hmoty, sáčky, napouštěné dřevo nebo samostatné hobliny, piliny ani pelety.

Spalování takovýchto materiálů nejen vysoce znečišťuje životní prostředí nás všech, ale také poškozuje krbová kamna (krbové vložky) i komín! V případě stížností či reklamací, lze spalování odpadů odhalit ze vzorku vnitřního povrchu spalovací komory.

Oplach skla

Viz sekundární vzduch.

Oxid uhelnatý (CO)

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, není dráždivý, ale z pohledu lidského zdraví velmi nebezpečný a prudce jedovatý. Je lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. Vzniká při ne dokonalém spalování, pokud je teplota spalování příliš nízká, tzn. čas hoření ve spalovací komoře je příliš krátký nebo není k dispozici dostatek kyslíku- přísunu vzduchu. Nepatrné množství může při vdechování způsobit velké zdravotní problémy.

P

Palivo

Palivo je hmota, ve které je nashromážděna energie a pomocí oxidace ve formě spalování/hoření je tato energie uvolňována ve formě tepla. Dřevo je nejekonomičtější a nejvíce používané palivo pro krbová kamna a krbové vložky.

Podstavné sklo/podstavný plech

Podstavné sklo či podstavný plech slouží k ochraně hořlavého povrchu podlahy před topidlem, na kterou by mohly spadnout jiskry či jiný žhavý materiál z topeniště a tak ji poškodit. Podstavné sklo a podstavný plech dodáváme v různých tvarech.

Popel

Popel jsou sypké, neshořelé zbytky hořlavých tuhých látek - topiva, paliva. Pokud je popel světlý či bílý, je to znakem, že spalování probíhá efektivně.

Dřevný popel vzhledem k relativně vysokému obsahu draslíku v dřevní hmotě, obsahuje značné množství uhličitanu draselného (tzv. potaše), který se v minulosti z dřevného popele vyráběl. Dodnes je popel ze dřeva považován za dobré draselné hnojivo.

Popelník v krbových kamnech (krbových vložkách)

Je nedílnou součástí všech zařízení se spalováním pevných paliv. Slouží k hromadění nespálených zbytků, tzn. popela – vznikajícím při hoření dřeva, který do popelníku propadává roštem. Popelníky u krbových kamen a krbových vložek jsou vyjímatelné. Vynášejte je vždy ve vychladlém stavu topidla.

Primární vzduch

Konstrukce krbových kamen a krbových vložek Romotop zaručuje přívod dostatečného množství primárního a sekundárního spalovacího vzduchu do komory.

Primární vzduch napomáhá rozhoření dřeva, je přiváděn do topeniště spalovací komory přímo do hořícího paliva (k plamenu) zpravidla přes popelník a rošt, kolem spodní hrany dvířek a slouží k prvotní spalovací reakci. Regulací množství vzduchu vstupujícího do procesu spalování, řídíme i rychlost hoření / spalování.

Plně otevřený přívod primárního vzduchu způsobuje „rozdmýchávání“ ohně a je tedy vhodný pouze při rozhoření / zapálení / zatápění. Po zatopení a uvedení krbových kamen či vložek na provozní teplotu je vhodné přívod primárního vzduchu omezit na nejmenší možnou míru, abychom zvýšili účinnost hoření a upřednostnili sekundární vzduch.

Přisávaný „falešný“ vzduch

V případě poškození těsnění dveří či skla, ať jeho degradací z důvodu teplotního namáhání vypálením či mechanickým opotřebením při běžném používání, nebo při nedovření dveří topeniště, vstupuje přisávaný vzduch do procesu spalování v krbových kamnech či vložce. Netěsnost způsobuje nekontrolovaný přívod vzduchu a neregulované hoření. Zjednodušeně „falešný“ přisávaný vzduch způsobuje, že se spalování nedá regulovat, plameny v topeništi nelze utlumit ani rozhořet (hoří pořád stejně) a snižuje tím účinnost topidla.

Při dlouhodobém tepelném namáhání výrobku přetápěním, může dojít k trvalému poškození konstrukce krbových kamen (krbových vložek).

R

Regulační mřížky

Části vstupních a výstupních otvorů pro rozvádění a nasměrování průtoku vzduchu při konvekci.

Regulátor přívodu spalovacího vzduchu – primární, sekundární

Ruční ovladač nebo automatické regulační zařízení pro přívod spalovacího vzduchu – primárního či sekundárního.

Regulátor tahu

Zařízení sloužící k omezení proudění vzduchu a současně umožňuje regulaci tahu komína. Pokud má komín příliš velký tah a tím pádem topidlo vyšší výkon, než je potřeba, dojde k regulaci tahu. Náš odborný prodejce Vám v případě vzniklých potíží podá více informací. Viz také komínová klapka.

Regulovatelný /Topný/ výkon

Každé topidlo má kromě svého nominálního výkonu i výkon regulovatelný - rozmezí tepla, které jsou krbová kamna či vložka schopna při správném postupu přikládání a regulaci vzduchu odevzdat. Jedná se o rozsah výkonu, kdy krbové kamna nebo vložka fungují ve správných, tzn. optimálních emisních hodnotách.

Rošt (Roštnice)

Část vnitřního, spodního prostoru v topeništi, na které se vkládá palivo, a ze které propadají pevné zbytky spalování do popelníkové zásuvky nebo do popelníku. Skrze rošt také protéká spalovací vzduch. Rošty /roštnice/ jsou vysoce namáhané části v přímém kontaktu s ohněm v topeništi, proto jsou v krbových kamnech a krbových vložkách Romotop kvalitní litinové.

Viz také Litina.

Rozhoření / Zapálení / Zatápění

Použijte dostatečné množství paliva a postup zapálení „shora“, což umožní topidlu dostat se na provozní teplotu, aniž by jej bylo nutno otevřít a přiložit dříve, než vyhoří první dávka paliva. Při správném zatopení, zůstanou v topeništi pouze žhavé uhlíky.

  • U krbových kamen a krbových vložek s roštem - do prostoru topeniště vložte nejdříve zmačkaný papír a na něj navrstvěte dřevěné třísky a drobné dříví. K podpalu je možno použít pevný podpalovač.
  • U krbových kamen a krbových vložek bez roštu – je k hoření využíván pouze sekundární vzduch, proto do prostoru topeniště nejprve vložte dřevěná polena, pak drobnější dříví a nakonec dřevěné třísky a papír.

Po zapálení nechejte oheň volně rozhořet při otevřených vzduchových regulačních prvcích (primární vzduch). Jakmile se oheň rozhoří a tah je dostatečný, lze přiložit větší polena bez obav ze zakouření. Přikládejte maximálně stanovené množství paliva, odvislého od jmenovitého výkonu krbových kamen či krbové vložky.

S

Sálání

Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka vyzařuje, vydává do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Energie, která je sáláním vyzařována, závisí na několika faktorech: teplota tělesa, barva povrchu a obsah plochy. Viz Šíření a přenos tepla sáláním /vyzařováním, radiací/.

Saze

Saze jsou tmavý prachový nános nespálených palivových zbytků, které obsahují zbytkový uhlík v různé formě, jako například dehet. Vznikají zvláště při spalování na uhlík bohatých organických paliv za nedostatečné, tzn. příliš nízké teploty spalování a hromadí se v komíně.

Saze zanášející při špatném způsobu spalování vnitřní povrchy topeniště, snižují účinnost topidla. Zvýšená míra usazování sazí na skle dveří či na stěnách topeniště, značí nedokonalé spalování. Saze jsou hořlavé, a pokud se usadí ve větších množstvích například v komíně, může dojít k jejich zahoření, případně k výbuchu.

Sekundární vzduch

Sekundární vzduch umožňuje účinnější spalování paliva, čímž zvyšuje otopný výkon topidla a zásadně se podílí na snížení množství znečišťujících látek unikajících do ovzduší. Paralelně jeho přítomností dochází k tzv. valení (strhávání) studeného vzduchu po vnitřní straně čelního skla. Zjednodušeně oplachuje sklo topeniště od sazí, které je díky tomu čistější, celkové spalování ekonomičtější a zároveň ekologičtější. Jedná se o vzduch, který je přiváděn do prostoru nad hořící palivo popř. na sklo shora a účastní se druhotného hoření spalin.

Sériové číslo výrobku Romotop

Sériové číslo výrobku Romotop je unikátní číselný a písmenný kód desetimístného formátu, jedinečné pro každé krbové kamna či krbovou vložku firmy Romotop. Sériové číslo slouží k identifikaci jednotlivých výrobků konkrétního konstrukčního provedení.

Sériové číslo výrobku Romotop naleznete v záručním listu „etiketa, žlutý štítek od výrobce“, popř. je uvedeno na předávacím protokolu, který jste obdrželi od svého prodejce společně se zakoupením krbových kamen či krbových vložek. Lze jej také vyčíst z výrobního plechového štítku (nebo na hliníkové samolepící etiketě) přímo na výrobku na zadním plášti, popřípadě v prostoru dřevníku krbových kamen, u krbových vložek je situován v prostoru pod popelníkem. Viz také výrobní štítek.

Sklo

Viz Keramizované žáruvzdorné sklo.

Spalinová cesta

Spalinová cesta je prostor v horní části krbových kamen či krbové vložky, kudy proudí spaliny (kouř). Těsně nad spalovací komorou jsou zpravidla umístěny clony, neboli deflektory a další prvky, které slouží k tomu, aby spalování bylo efektivní a teplo, jednoduše řečeno, neuteklo do komína. Spalinové cesty u veškerých výrobků firmy Romotop jsou navrhovány a dále konstruovány tak, aby měly krbová kamna či krbové vložky co nejvyšší účinnost a co nejnižší emise.

Spaliny

Produkty spalování, které odcházejí ze spotřebiče hrdlem pro odvádění spalin do kouřovodu /do komína/.

Spalovací vzduch

Spalovací vzduch je přiváděn do topeniště a umožňuje proces hoření, tzn. spalování. Regulací množství vzduchu vstupujícího do procesu spalování, řídíme i rychlost hoření / spalování. Pokud není zajištěn dostatečný přísun vzduchu přiváděného do spalovací komory, dochází k nedokonalému spalování. Viz Primární vzduch a sekundární vzduch.

Spalování dřeva

Spalováním, tzn. působením tepla, se dřevo rozkládá na spalitelné plyny a následně jsou tyto plyny smíchány s kyslíkem (přivedeným spalovacím vzduchem) a spáleny. Důkazem toho, že byly vzniklé plyny správně spáleny, je vznik viditelného plamene. Čím je barva plamene světlejší - žlutobílá, někdy až do modra, tím je spalování kvalitnější. Pokud jsou plameny tmavožluté až červené, dochází ke špatnému spalování z důvodu malého přísunu vzduchu a nedostatečnému vyhoření vzniklých plynů, které odcházejí ve velké míře nevyužité do komína.

Ke zmiňovanému vyhořívání plynů dochází vždy, např. když si u táboráku opékáte buřty. Bez toho by dřevo nemohlo hořet.

Š

Šamot / šamotová vyzdívka spalovací komory

Výstelce spalovací komory se říká „šamoty“ nebo „šamotová vyzdívka“. Šamot je žáruvzdorná hmota, používaná pro vyzdívky kamen, které musejí odolávat vysokému žáru (kolem 1650 °C). Šamot je při výrobě vypalován za vysokých teplot, přičemž dochází k reakci a spojení jednotlivých složek keramickou vazbou. Tato keramická vazba šamotu propůjčuje vynikající teplotní odolnost, nízkou teplotní roztažnost a akumulační schopnost, což jsou vlastnosti, které jsou velmi vhodné pro výstelku spalovací komory, a které ostatní takto používané materiály, jako např. vermikulit či žáruvzdorný beton, nedosahují ve stejné míře. Další předností je jeho odolnost proti korozi, které tvarovky na bázi cementu nejsou schopny konkurovat. Příměsi různých prvků dodávají šamotu barvu – bílou, žlutou, šedou, typicky rezavou až černou.

Šamotová výstelka spalovací komory slouží k tomu, aby byl přímý žár z ohně odstíněn od ocelového plechu topeniště. V krbových kamnech a krbových vložkách Romotop naleznete vždy pravý šamot v jeho nejkvalitnější podobě – lisovaných tvarovkách.

Šíření a přenos tepla prouděním /konvekcí/

Přenos tepla konvekcí neboli prouděním se zakládá na proudění vzduchu, který se v blízkosti topidla ohřeje, získá energii a principem „teplo jde nahoru a chlad jde dolů“ dochází k cirkulaci a proudění takto ohřátého vzduchu. Vzájemným pohybem jednotlivých částí, které mají odlišnou teplotu a tedy různou hustotu vnitřní energie, se přenáší teplo.

Šíření a přenos tepla sáláním /vyzařováním, radiací/

Krbová kamna nebo krbové vložky mají schopnost předávat teplo pomocí sálání neboli vyzařováním či radiací. Za nejzdravější teplo vzhledem ke konstrukčnímu řešení krbových kamen a vložek Romotop se považuje takové, které bylo vyzářeno přes keramiku. Tento druh přenosu tepla neohřívá vzduch, ale ohřívá povrch všech věcí, na které záření dopadá. Viz pojem Sálání.

T

Tah komína

V komíně vzniká díky komínovému efektu podtlak, který způsobuje proudění směrem vzhůru. Toto proudění je nezbytné pro odtah spalin - kouře z hoření. Tah komína je tvořen rozdílnými teplotami průduchu mezi horním a spodním otvorem komína. Dostatečný tah komína je ovlivňována údržbou – pokud je průduch zanesený, nemůže dobře táhnout a také vnějšími podmínkami v přechodném období, respektive při vyšších venkovních teplotách nad 15°C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru, může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (odtahu spalin z krbových kamen či vložek).

Předpokladem pro dobrou funkci krbových kamen či krbových vložek je vhodný komín (minimální průřez, tah komínu, těsnost, … apod.). Před ustavením topidla se proto poraďte s příslušným kominíkem. Hodnoty pro komín jsou přiložené v technickém listu každých krbových kamen či krbových vložek Romotop. V případech, kdy je tah komína příliš vysoký, je vhodné nainstalovat vhodnou komínovou klapku nebo regulátor tahu komína. Příliš vysoký tah může být zdrojem potíží při provozu např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trvalému poškození krbových kamen.

Teplovodní výměník

Krbová kamna a krbové vložky mohou být vybaveny teplovodním výměníkem, který je dále napojen na teplovodní otopnou soustavu v budově. Teplo z hoření dřeva se přes teplosměnnou plochu předává do vody, která proudí skrz výměník. Typů výměníků existuje celá řada a je nutné jeho výběr přizpůsobit účelu použití a vlastností budovy, proto je nutné konzultovat s prodejcem a topenářem. Existují modely krbových vložek, které jsou vybaveny zadním přikládáním, tím pádem je možné skladovat dřevo a přikládat z technické místnosti a i přesto se těšit z pohledu na plameny ohně z obývací místnosti.

Terciární vzduch

Terciární vzduch je stejně jako sekundární přiveden nad palivo a má i stejný účel – promísení a spálení spalitelných plynů. Viz sekundární vzduch.

Termostatický dochlazovací pojistný ventil (BVTS)

Dochlazovací pojistný ventil je zařízení, které se instaluje na krbová kamna nebo krbové vložky s teplovodním výměníkem jako bezpečnostní prvek proti přehřátí a přetopení výměníku. Ventil pracuje automaticky podle teploty na čidle. Otevřením přívodu chladící vody odvádí teplo z dochlazovacího výměníku spotřebiče a tím jej chrání před přehřátím. V případě havarijní situace zalitím podavače paliva vodou, zabrání vznícení paliva v zásobníku. Jedná se o jeden z mnoha bezpečnostních prvků u teplovodních kamen a vložek Romotop. Někdy je také označováno jako „ochlazovací smyčka“.

Těsnící šňůra

Těsnící šňůry různých typů ve kvalitě tkané či pletené – tvarem ploché, profilové, lemované s drátěným opletem, dutinky, samolepící, …apod., se využívají při usazování žáruvzdorného skla a k utěsnění dveří topeniště krbových kamen a krbových vložek. Díky tomu je zamezeno úniku nepříjemného kouře do místnosti. Jsou vyrobeny ze speciálních skleněných vláken a odolávají teplotě až do 600°C. Na základě těchto svých vlastností jsou výrobcem označovány jako žáruvzdorné. Těsnící šňůra je ve dveřích topeniště často zajištěna, podlepena kamnářským tmelem.

Topeniště /ohniště/

Prostor spalovací komory v krbových kamnech či krbových vložkách, v kterém se spaluje palivo při vysokých teplotách. Topeniště /ohniště/ krbových kamen a krbových vložek Romotop je vyloženo šamotovou vyzdívkou, aby byl přímý žár z ohně odstíněn od ocelového plechu topeniště.

Triple pass

Patentovaný systém triple pass, neboli trojitý průchod spalin, vyvinutý firmou Romotop zásadně zvyšuje účinnost výměníku krbových vložek a krbových kamen Romotop. Zjednodušeně se dá říci, že stejné množství spalin uvolněné spalovací komorou, projde spalinovou cestou kolem výměníku postupně celkem třikrát. Při této trojnásobně delší cestě, dokáže výměník odebrat maximální množství tepla, než výměník standardního řešení a tím výrazně šetří celkové náklady na vytápění objektu. Rozdíl oproti standardnímu řešení je zvýšení účinnosti krbových kamen či vložek Romotop až o 10%.

Ú

Účinnost krbových kamen a vložek

Poměr celkového tepelného výkonu a celkového tepelného příkonu v průběhu doby zkoušení, vyjádřený v procentech, tzn. kolik tepelné energie, jsou krbová kamna či krbové vložky schopny vygenerovat při spalování dřeva za určité vlhkosti. Čím vyšší je hodnota účinnosti, tím více tepla získáme.

ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

V

Vermiculit / skamolex

Nehořlavý izolační materiál s teplotní odolností až 1100°C, chybí mu však akumulační schopnost. Tento materiál dobře odolává teplotním šokům, je odolný proti mechanickému poškození, a proto je vedle šamotu často využíván jako tepelně-izolační výstelka vysoce namáhaných konstrukcí do přímého styku s plamenem. Viz také Deflektor.

Větrací a revizní otvory

Větrací a čistící otvory slouží k odvětrávání obestavby krbové vložky (dáno zákonem – nutno konzultovat s prodejcem) a také pro přístup k zabudovaným prvkům, aby bylo možné provádět čištění a pravidelnou údržbu regulačních prvků. K tomu slouží např. revizní dvířka u teplovodních výměníků, viz teplovodní výměník.

Vypalování ochranného laku (barvy) / první zatopení

Při prvních cyklech topení se barva na topidle vytvrzuje a může zapáchat. Z toho důvodu je zapotřebí topit na max. přípustný výkon krbových kamen či krbových vložek. Při prvních 4-5 cyklech topení dobře větrejte místnost s topidlem a izolujte od ostatních místností, aby se zápach nešířil, případně zabezpečte nepřítomnost drobného zvířectva nebo ptáků v prostoru obsahujícím výpary laku, doporučuje se také po tuto dobu vypnout vzduchování akvárii. Jakmile je barva vypálena, tento jev pomine, již nezapáchá.

Viz také První uvedení krbových kamen či vložek do provozu ve Všeobecném návodu k instalaci a obsluze krbových kamen či krbových vložek firmy Romotop spol. s r.o.

Výrobní štítek

Na výrobním štítku jsou uvedeny základní informace spojené s krbovými kamny nebo krbovou vložkou Romotop: název a sídlo výrobce, sériové číslo (které je velmi důležité z důvodu přesné identifikace výrobku v reklamačních případech či u objednávek ND), informace o výkonu, účinnosti a emisních parametrech výrobku, což jsou údaje důležité pro kominíka.

Výrobní plechový štítek (příp. hliníková samolepící etiketa) je připevněn na zadním plechovém plášti anebo v prostoru dřevníku u krbových kamen, u krbových vložek je umístěn v prostoru pod popelníkem. Viz také Sériové číslo výrobku Romotop.

Vysokopevnostní ocel (legovaná ocel)

Vysokopevnostní plech vzniká tzv. legováním. Legování (z lat. Ligare = spojovat, svazovat) označuje metalurgický postup, při kterém se cíleně přiměšují legující prvky k hlavnímu kovu či slitině kovů za účelem zlepšení jeho užitných vlastností, zejména mechanické vlastnosti a tvrdost. Příkladem je výroba oceli. Legovaná ocel vzniká přidáním jiných kovů (prvků) do nízkouhlíkaté oceli.

Nejčastěji je to molybden, mangan, nikl, chrom, vanad a křemík. Rozlišují se oceli nízkolegované (do 4 % jiných kovů) a vysokolegované.

Vyberte jazyk